Leasing jest jedną z najpopularniejszych form finansowania środków trwałych. Najczęściej mamy do czynienia z:

  • leasingiem operacyjnym – polega na czasowym użytkowaniu środka trwałego przez leasingobiorcę (inaczej – korzystającego), ale nie stanowiącym składnika jego majątku;
  • leasingiem finansowym (tj. kapitałowym) – leasingobiorca może zaliczyć środek trwały do swojego majątku i dokonać odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów uzyskania przychodu leasingobiorca zalicza odsetki przypadające na kolejne raty leasingowe.

O preferencji wyboru leasingu decyduje przede wszystkim krótki czas finalizacji transakcji, a także mniej restrykcyjne wymagania niż w przypadku kredytowania inwestycji.

Leasing dla przedsiębiorcy jest także korzystny pod względem podatkowym – możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu; a także ze strony prawnej  dotyczącej tego rodzaju transakcji. Ponadto w leasingu forma prawna przedsiębiorstwa nie ma znaczenia, co jest istotne dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (wpis do CEIDG), jak również jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, (np. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo – akcyjnych), niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Rekomendujemy leasing przede wszystkim dla Klientów, którzy szukają szybkiego i skutecznego sfinansowania środka trwałego.