Prezentujemy przede wszystkim naszą indywidualną koncepcję doradzania. To co Państwu oferujemy to nasza wiedza ekspercka.

Wieloletnia praktyka daje możliwość dbania o specjalizację i wiedzę ekspercką.  Testem dla specjalistów są pytania o konkretne osiągnięcia, sukcesy, precedensy, rekomendacje. To dzięki naszym wysokim kwalifikacjom jesteśmy rozpoznawalni i uczestniczymy w tworzeniu projektów istotnych dla polskiej gospodarki i społeczności.

Kwalifikacje i wiedza to nie tylko praca dla Klientów, lecz stałe doskonalenie poprzez udział w pracach legislacyjnych, szkoleniach, wsparcie dla organizacji zrzeszających przedsiębiorców, liczne publikacje, wymiana know how. Mamy zaszczyt być zapraszani w charakterze ekspertów  na wiele konferencji.

Poniżej prezentujemy podstawową informację co do zakresu naszych kompetencji i oferowanych usług.

oferta1-

 1. Doradztwo finansowe

W każdej fazie rozwoju działalności niezbędne jest zapewnienie źródeł finansowania inwestycji. Przedsiębiorca za każdym razem powinien przeanalizować koszt pozyskiwanego kapitału, czas w jakim jest to osiągalne. Kluczowe są także warunki, poziom finansowania, zobowiązania wobec instytucji finansującej, formalności.

Każdy rodzaj inwestycji wymaga przeanalizowania, która z form finansowania jest najlepszych rozwiązaniem w konkretnym przypadku.

Poniżej przedstawiamy podstawowy zakres doradztwa finansowego, który świadczymy na rzecz Klientów. Dobór źródeł finansowania wymaga jednak indywidualnego podejścia do każdego przypadku.

Poza poniższymi przedstawionymi metodami, realizujemy także zadania w obszarze innych źródeł finansowania takich jak:

 • faktoring,
 • obligacje korporacyjne,
 • dyskonto wierzytelności,
 • subrogacja,
 • mezzanine finance,
 • cash pooling
 • M&A,
 • IPO,
 • venture capital,
 • business angels… i

 

1.1. Finanse UE – finansowanie na warunkach preferencyjnych

Wsparcie Zespołu VAXLA w zakresie finansowania projektów na warunkach preferencyjnych polega w szczególności na:

 • weryfikacji dostępnych źródeł wsparcia dla planowanej inwestycji;
 • analizie rynku, planowanych restrukturyzacji, kumulacji pomocy publicznej, ewentualnych wykluczeniach z możliwości dofinansowania;
 • wsparciu w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (w tym studia wykonalności, biznesplany, przygotowania dokumentów do podpisania umowy, w tym dokumentów gwarancyjnych);
 • wsparciu przy pozyskiwaniu opinii o innowacyjności projektu;
 • reprezentowaniu Klientów w negocjacjach;
 • weryfikacji stosowanej przez Beneficjentów procedury zakupowej, jej zgodności z wymogami określonymi w przepisach prawnych;
 • przygotowywaniu procedur ułatwiających sprawne rozliczenie pomocy publicznej;
 • weryfikowaniu rozliczeń pomocy publicznej, w tym sporządzania wniosków o płatność na podstawie otrzymanych dokumentów finansowych;
 • wsparciu przy przygotowaniu argumentacji i wprowadzeniu zmian do umowy o dofinansowanie w formie aneksu;
 • wspieraniu Klienta podczas kontroli i audytu;
 • reprezentowaniu Beneficjentów przed instytucjami wdrażającymi i pośredniczącymi;
 • wnioskowaniu i przeprowadzaniu zmian do pozyskanej pomocy publicznej w trakcie jej realizacji.

 

 1. 2. Kredyty i pożyczki

 Oferujemy analizę najbardziej optymalnych źródeł finansowania dla projektów w zakresie komercyjnych źródeł finansowania takich jak: kredyty i pożyczki. Przedstawimy Państwu ofertę jak sfinansować potrzebny wkład i zoptymalizować koszty kapitału.

Kryterium istotnym przy wyborze oferty jest okres kredytowania. Wyróżnia się:

 • kredyty krótkoterminowe – do 1 roku;
 • kredyty średnioterminowe – od 1 roku do 3 lat;
 • kredyty długoterminowe – powyżej 3 lat.

Kluczowy jest także cel na jaki udzielany jest kredyt, stąd też wyróżnia się m.in.:

 • kredyty obrotowe – udzielane są na bieżące potrzeby związane z działalnością;
 • kredyty hipoteczne – z przeznaczeniem na cele związane z nieruchomościami,
 • kredyty inwestycyjne – mają na celu zwiększenie majątku poprzez dofinansowanie inwestycji;
 • kredyty lombardowe – udzielane pod zastaw ruchomości lub praw łatwo zbywalnych takich jak: papiery wartościowe, towary, metale szlachetne;
 • linia kredytowa – oznacza przyznanie limitu, do wysokości którego przedsiębiorca może się zadłużać w czasie określonym umową.

 

1.3. Leasing

Leasing jest jedną z najpopularniejszych form finansowania środków trwałych. Najczęściej mamy do czynienia z:

 • leasingiem operacyjnym – polega na czasowym użytkowaniu środka trwałego przez leasingobiorcę (inaczej – korzystającego), ale nie stanowiącym składnika jego majątku;
 • leasingiem finansowym (tj. kapitałowym) – leasingobiorca może zaliczyć środek trwały do swojego majątku i dokonać odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów uzyskania przychodu leasingobiorca zalicza odsetki przypadające na kolejne raty leasingowe.

O preferencji wyboru leasingu decyduje przede wszystkim krótki czas finalizacji transakcji, a także mniej restrykcyjne wymagania niż w przypadku kredytowania inwestycji.

Leasing dla przedsiębiorcy jest także korzystny pod względem podatkowym – możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu; a także ze strony prawnej  dotyczącej tego rodzaju transakcji. Ponadto w leasingu forma prawna przedsiębiorstwa nie ma znaczenia, co jest istotne dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (wpis do CEIDG), jak również jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, (np. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo – akcyjnych), niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Rekomendujemy leasing przede wszystkim dla Klientów, którzy szukają szybkiego i skutecznego sfinansowania środka trwałego.

 1. Doradztwo strategiczne i szkolenia

 Najlepiej czujemy się w roli doradcy strategicznego. Taką funkcję osiąga się w długiej relacji, doskonale znając specyfikę Klienta, jego otoczenia biznesowego, wzajemnej znajomości i zaufania.

Doradca strategiczny ma ogromny udział w rozwoju, wspieraniu Klienta bezpośrednio, w trudnych sytuacjach, w kluczowych decyzjach. Doradca strategiczny potrafi znaleźć najlepsze rozwiązanie, rozpoznać i zminimalizować kluczowe ryzyka, korzysta z szans, umie ocenić akceptowalne ryzyko, bierze udział w podejmowaniu kluczowych decyzji. Jest Partnerem Klienta.

Jako doradcy stawiamy sobie za cel znajdowanie optymalnych, innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na realizację strategicznych planów Klienta. Potrafimy je wdrożyć.

Asystujemy w procesach IPO, M&A, restrukturyzacjach, a także złożonych procesach finansowania firm takich jak: mezzanine finance, cash pooling, venture capital, seed capital. Przygotowujemy naszych Klientów do przekształcenia pomysłów na innowacje w wartościowe i dochodowe przedsięwzięcia z dofinansowaniem inwestorów typu business angels.

2.1. Szkolenia

Umiemy i lubimy dzielić się wiedzą. Dlatego w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie oraz stale wzbogacaną wiedzę oferujemy szkolenia i warsztaty eksperckie z tematyki dotyczącej doradztwa finansowego i gospodarczego. Oferty przygotowujemy każdorazowo pod specyfikę i indywidualne potrzeby Klientów.

Wyposażamy w praktyczną wiedzę – w celu osiągnięcia możliwie najlepszego rezultatu przeprowadzane zajęcia mają często formę intensywnych warsztatów, których temat oraz zakres jest dobierany indywidualne, stosujemy także różne narzędzia aktywne, twórcze, rozbudzające wyobraźnię praktyczną – zastosowanie wiedzy do praktyki.

 1. Usługi finansowe

3.1. Wycena przedsiębiorstw

Przeprowadzamy dla naszych Klientów pełny proces wyceny przedsiębiorstwa. Proces jest złożony i wymaga dużej praktyki, której rezultatem jest określenie właściwej wartości firmy.

Zespół VAXLA posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy ze spółkami z różnych branż, które pozwala nam wyeksponować najbardziej wartościowe parametry Spółek takich jak: know-how czy kapitał ludzki.

Wycena przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie w procesach sprzedaży spółek, fuzji, przejęć, czy też finansowania typu project finance. Rzetelnie przeprowadzony proces wzmacnia pozycję przetargową Klientów, stanowi istotną informację przy pozyskiwaniu i rozwijaniu partnerstw/ konsorcjów, to informacja dla otoczenia zewnętrznego na temat kondycji finansowej firmy i jej perspektyw; wpływa na wzmocnienie pozycji negocjacyjnej z bankami lub innymi instytucjami finansowymi.

 

3.2. Analizy ekonomiczne

Opracowujemy kompleksową dokumentacją w szczególności niezbędną do pozyskania finansowania dla działalności gospodarczej takie jak: studia wykonalności, biznesplany, prognozy finansowe, modele ekonomiczne.

Ofertę przygotowujemy pod indywidualne potrzeby Klientów.

Spółka oferuje również pełne wsparcie dla Klientów – wsparcie notariuszy, biegłych, rzeczoznawców majątkowych, przeprowadzamy audyty finansowe Tak szeroki wachlarz usług nie jest niczym nadzwyczajnym – wynika z normalnych i standardowych potrzeb naszych Klientów.

Zachęcamy Państwa do kontaktu, co umożliwi nam pełną informację i odpowiedź na  konkretne pytania, w szczególności o szczegóły oferty, doświadczenia, referencji w konkretnych obszarach.

Dziękujemy za zainteresowanie!